Tìm hiểu Câu (sentences) trong tiếng Anh.

Câu đơn – Simple Sentence Một câu đơn (simple sentece) trong tiếng Anh là một câu gồm có một chủ ngữ (subjective), một động từ (verd) và có thể có một vị ngữ (objective) thể hiện đầy đủ ý nghĩa thông điệp của người nói, người viết. Hãy xem một số ví dụ sau:...

Tìm hiểu cụm từ (phrases) và mệnh đề (clauses).

Cụm từ – Phrase Một cụm từ là một nhóm những từ đóng vai trò như là một phần của câu nói. Vì là một phần của câu nói nên cụm từ có thể là danh từ (noun), tính từ (adjective), trạng từ (adverb) hoặc một giới từ (preposition). Hãy xem một số ví dụ sau: – Lan...