Tìm hiểu Câu (sentences) trong tiếng Anh.

Câu đơn – Simple Sentence Một câu đơn (simple sentece) trong tiếng Anh là một câu gồm có một chủ ngữ (subjective), một động từ (verd) và có thể có một vị ngữ (objective) thể hiện đầy đủ ý nghĩa thông điệp của người nói, người viết. Hãy xem một số ví dụ sau:...