Cách thành lập danh từ (noun) từ động từ (verb) tương ứng – phần 2

Cách thành lập danh từ từ những động từ tương ứng là một cách nhanh và dễ nhớ để bạn tăng vốn từ vựng tiếng Anh mà không phải học thuộc lòng tất cả mọi từ. 1. Những động từ tận cùng bằng –uce: Khi đổi sang danh từ chỉ cần thay -uce bằng – uction. – to introduce...