Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Tiếp theo là màn hình thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất, chúc mừng bạn. Bạn cần khởi động lại máy tính, sau khi khởi động lại thì Hệ điều hành Windows 10 sẽ tự động cập nhật các bản cập nhật mới và cài đặt tiếp tục, bạn cần...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong phần tiếp theo, là các tùy chọn thêm không ảnh hưởng đến việc cài đặt Windows 10, bạn có thể chọn YES hoặc NO tùy theo nhu cầu của bạn. Trong màn hình ở trên, bạn được hỏi rằng có nhu cầu sử dụng lịch sử hoạt động activity...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong phần tiếp theo, tiến trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn sử dụng một địa chỉ email, một số điện thoại hoặc một tài khoản Skype để liên kết với hệ điều hành được cài đặt và liên kết với Khóa bản quyền phần mềm, việc này rất quan...