1. Những động từ tận cùng bằng ate, ect, bit, ess, ict, ise, pt, uct, ute: Với những động từ này khi tạo danh từ cần thêm đuôi – ion (động từ tận cùng bằng -e cần phải bỏ -e trước khi thêm – ion).

– to adopt – adoption (sự thừa nhận)

– to confess – confession (sự thú tội)

– to construct – construction (việc xây dựng)

– to contribute – contribution (việc góp phần)

– to locate – location (vị trí, địa điểm)

– to predict – prediction (sự tiên đoán)

– to prohibit – prohibition (sự ngăn cấm)

– to protect – protection (sự che chở)

– to supervise – supervision (sự giám sát)

– to translate – translation (bài dịch)

– Ngoại lệ:

– to bankrupt – bankruptcy (sự phá sản)

– to expect – expectation (sự mong đợi)

2. Những động từ tận cùng bằng aim, ign, ine, ire, ize, orm, ore, ort, rve: Với những động từ này cần thêm – ation. Vài trường hợp phải bỏ – e trước khi thêm -ation.

– to admire – admiration (sự ngưỡng mộ)

– to assign – assignation (sự phân công)

– to combine – combination (sự phối hợp)

– to determine – determination (sự quyết tâm)

– to examine – examination (sự xem xét, khám bệnh)

– to inspire – inspiration (cảm hứng)

– to realize – realization (việc thực hiện, nhận định)

– to transport – transportation (sự vận chuyển)

Ngoại lệ:

– to define – definition (định nghĩa)

– to conform – conformity (sự phù hợp, thích ứng)

– to recognize – recognition (sự nhận biết, sự công nhận)

– to assign – assignment (công tác)

3. Động từ thêm + ing để thành lập danh từ:

– paint + ing – painting (bức họa)

– read + ing – reading (bài đọc)

– write + ing – writing (bài viết)

4. Động từ thêm + er/or/ist/ian để thành lập danh từ:

– act + or – actor (người diễn viên)

– build + er – builder (người xây dựng)

– explor + er – explorer (người thám hiểm)

– invent + or – inventor (người phát minh)

– read + er – reader (người đọc)

– swim + er – swimmer (người bơi lội)

– to tour + ist – tourist (người du khách)

– translate + or – translator (người phiên dịch)

– type + ist – typist (người thư ký đánh máy)

5. Những động từ tận cùng bằng –eive: Động từ tận cùng – eive khi muốn đổi sang danh từ chỉ cần thay bằng – eption

– to conceive – conception (sự thụ thai)

– to deceive – deception (sự lừa dối)

– to receive – reception (sự tiếp nhận)

6. Những động từ tận cùng bằng – ibe: Động từ tận cùng – ibe khi muốn đổi sang danh từ chỉ cần thay bằng – iption

– to describe – description (sự miêu tả)

– to prescribe – prescription (toa thuốc, sự quy định)

– to subscribe – subscription (việc mua báo dài hạn, đóng góp quỹ)

– to transcribe – transcription (sự sao chép)

7. Những động từ tận cùng bằng – ify: Động từ tận cùng – ify khi muốn đổi sang danh từ chỉ cần thay bằng – ification

– to amplify – amplification (sự khuếch đại)

– to certify – certification (sự chứng nhận)

– to identify – identification (sự nhận dạng)

– to verify – verification (sự thẩm tra)

8. Những động từ tận cùng bằng –ose: Động từ tận cùng – ose khi muốn đổi sang danh từ chỉ cần thay bằng – ition

– to compose – composition (sáng tác phẩm, bài tập làm văn)

– to depose – deposition (sự phế truất)

– to expose – exposition (sự trưng bày)

– to impose – imposition (việc đánh thếu)

– to propose – proposition (sự đề nghị)

– to dispose – disposition (sự an bài, xếp đặt) và disposal (sự vứt bỏ)

– to propose – proposition (sự đề nghị) và proposal (lời đề nghị)

9. Những động từ tận cùng bằng – olve: Động từ tận cùng – olve khi muốn đổi sang danh từ chỉ cần thay bằng – ution

– to dissolve – dissolution (sự hòa tan, phân rã)

– to evolve – evolution (sự biến thái)

– to resolve – resolution (nghị quyết)

– to revolve – revolution (sự luân chuyển, cuộc cách mạng)

– to solve – solution (giải pháp, dung dịch)

Bạn có thể xem thêm phần hai của loạt bài này tại đây.

Kết luận

Trong bài này mình đã giới thiệu với các bạn về cách thành lập một danh từ (noun) từ một động từ (verb) tương ứng bằng cách thêm các hậu tố vào cuối động từ. Đây là cách để bạn mở rộng vốn từ vựng và sử dụng đúng từ vựng mà không phải mất công sức để học thuộc mọi thứ.

Bài viết này mình tổng hợp từ internet và một số tài liệu (sách) ngữ pháp.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.