Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước

Trong màn hình bên dưới, bạn phải chọn lựa một trong hai việc:

Cài đặt Windows 10

Upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications: Cài đặt một bản nâng cấp cho hệ điều hình hiện có trên máy tính và giữa lại các tập tin, các thiết lập cấu hình, và các ứng dụng.
Custom: Install Windows only (advanced): Cài đặt Windows, lựa chọn cài đặt lại máy tính với Windows 10 và các tập tin, các thiết lập và các ứng dụng hiện có trên máy tính sẽ không còn. Hệ thống cài đặt lưu ý bạn phải sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện chọn lựa này.

Trường hợp của bạn là muốn cài đặt mới Windows 10 lên máy tính, nên chắc chắn bạn sẽ chọn Custom: Install Windows only (advanced), sau khi bấm chọn thì hệ thống cài đặt sẽ tự động chuyển sang bước tiếp theo như màn hình bên dưới mà không cần phải chọn NEXT.

Cài đặt Windows 10