Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước

Tiếp theo là màn hình thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất, chúc mừng bạn.

Cài đặt WIndows 10

Bạn cần khởi động lại máy tính, sau khi khởi động lại thì Hệ điều hành Windows 10 sẽ tự động cập nhật các bản cập nhật mới và cài đặt tiếp tục, bạn cần khởi động máy tính lại vài lần cho đến khi hoàn tất.

Đây là màn hình đăng nhập với thông tin người dùng đã tạo ra trong quá trình cài đặt.